Bassey Eyo Honesty - Football referee

Olympic Games 1980
group stageYugoslavia OTCosta Rica OT1980-07-233 - 2