Referees from Bahrain

Jasim Abdul Karim Hometown: Intl. since: 2001
Abdul Rahman Hometown: Intl. since:
Rahman Al Delawar Hometown: Intl. since:
Abdulhameed Ebrahim Hometown: Intl. since:
Yousuf Husain Hometown: Intl. since:
Sultan Al Aalaq Hometown: Intl. since:
Jafaar Mahdi Al Khabbaz Hometown: Intl. since: 1999
Husain Abdulla Hometown: Intl. since:
Nawaf Ghayyat Shukrallah Hometown: Bahrain Intl. since: 2008
Khalifa Al Doseri Hometown: Intl. since: 2001
Jaafar Mahfoodh Hometown: Intl. since: 2005
Ebrahim Al Doy Hometown: Muharraq Intl. since: 1972
Salah Abbas Alabbasi Hometown: Intl. since: 2009
Ali Abdulnabi Hometown: Intl. since: 2009
Zakareya Ali Hometown: Intl. since: 2009
Jassim Abdul-Rahman Mandi Hometown: Manama Intl. since:
Ahmed Jassim Hometown: Intl. since:
Mohamed Karim Hometown: Muharraq Intl. since: 1980
Aliu Mirza Hamza Hometown: Manama Intl. since:
Jameel Abdulhusain Mohamed Hometown: Intl. since: 2010
Mohamed Al Malood Hometown: Intl. since:
Mohamed Abdulla Khulgoon Hometown: Muharraq Intl. since:
Mohamed Abdul Reza Hometown: Muharraq Intl. since:
Mubarek Bin Dunya Hometown: Manama Intl. since:
Idris Malallah Hometown: Manama Intl. since:
Ali Jasim Kamanga Hometown: Bahrain Intl. since:
Abdul Ghaffar Al Alawi Hometown: Al Hala Intl. since:
Ebrahim Ab Ali Hasan Hometown: Intl. since:
Abdulameer Abdulshaheed Hometown: Intl. since: 2011
Rami Alkaabi Hometown: Intl. since: 2012
Ali Al Samahiji Hometown: Intl. since:
Abdulaziz Yusuf Abdulla Hometown: Intl. since: 2015
Ammar Ebrahim Mahfoodh Hometown: Intl. since: 2015
Isa Abdulla Hasan Mohamed Ali Hometown: Intl. since: 2017
Ismaeel Habib Ali Ismaeel 1984-00-00 Hometown: Intl. since:
Mohamed Jamal Juma Hometown: Intl. since: 2018
Ismaeel Habib Ali Ismaeel Hometown: Intl. since: 2018